ANDREJKO 2010 - občianské združenie

Na tento svet som prišiel o niečo skôr ako som mal a tým to všetko začalo. Narodil som sa v 30 týždni ...
Po roku môjho života mi doktori určili diagnózu detská mozgová obrna a verdikt že nikdy nebudem chodiť a budem len ležať...
Vtedy sa zmenil cely život mojej rodiny a všetkého okolo ale nezmenila sa chuť bojovať a hľadať svetlo na konci tunela...

Youtube video

PRE ANDREJKA
VENOVANÉ  ANDREJKOVI

Hľadaj

Fotogaléria

A. Ak ste ZAMESTNANEC

- do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a taktiež o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie)
- na základe tohto Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (dá sa stiahnuť nižšie)
- vyplňte v ňom svoje osobné údaje
- do riadku č.12 vpíšte sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
- do riadku č.13 vypočítajte 2% z predošlej sumy (0,02 x predošlá suma) a zaokrúhlite na eurocenty nadol - teda OPÍŠTE sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. Nezaokrúhľuje sa matematicky!
- do riadku č.14 vpíšte dátum z riadku č.26 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak tam nie je uvedený žiaden dátum, vpíšte dátum 31. 3. 2020.
- v spodnej časti uveďte dátum vyplnenia vyhlásenia a vlastnoručne sa podpíšte.

Takto vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane sa odovzdáva na Daňový úrad v lehote do 30. 4. 2020. Odovzdávajú sa oba papiere - originály súčasne!

 

B. Ak ste SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA

Fyzická osoba - samostatne zárobkovo činná osoba vyplní daňové priznanie typu B a vypočíta si výšku 2%, resp. 3% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%, resp. 3%.

Vypočíta si výšku zaplatenej dane:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2019. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%, resp. 3%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.
Termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad a termín zaplatenia daňovej povinnosti je 31.3.2020.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov

Daňové tlačivo pre fyzické osoby typu B :
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.451.html

 

C. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% (2%) z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 1% (2%).

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.


POZOR:

a) Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (do 31.3.2019) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel(aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

• V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
• Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizá-cií/ organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
• Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Daňové tlačivo pre právnické osoby :
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.452.html

 

IČO: 50417291, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov/: ANDREJKO 2010, Sídlo: Liesek 523, 027 12 Liesek

 

Alebo stačí,keď mi pošlete potvrdenie o zaplatení vašej daní a ja všetko urobím za vás.

Občianské združenie ANDREJKO 2010
so sídlom Liesek 523, 027 12 Liesek

IČO : 50417291, IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758

mail : oz@andrejko2010.sktelefón : 0907 854 571

Pomôcť môžete aj finančným príspevkom na účet nadácie :
IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758
Budeme radi za akúkoľvek čiastku. Finančné prostriedky sú určené prevažne na rehabilitačné náklady.

Ďakujeme