ANDREJKO 2010 - občianské združenie

Na tento svet som prišiel o niečo skôr ako som mal a tým to všetko začalo. Narodil som sa v 30 týždni ...
Po roku môjho života mi doktori určili diagnózu detská mozgová obrna a verdikt že nikdy nebudem chodiť a budem len ležať...
Vtedy sa zmenil cely život mojej rodiny a všetkého okolo ale nezmenila sa chuť bojovať a hľadať svetlo na konci tunela...

Youtube video

PRE ANDREJKA
VENOVANÉ  ANDREJKOVI

Hľadaj

Fotogaléria

Formuláre k vyplneniu, na stiahnutie :

Ak ste ZAMESTNANEC

- do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a taktiež o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie)

- na základe tohto Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (dá sa stiahnuť nižšie)

- vyplňte v ňom svoje osobné údaje: do riadku 01 uvádzate rodné číslo, riadok 02 sa uvádza v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo

- do riadku č.12 vpíšte sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane

- do riadku č.13 vyplní daňovník sumu (podiel zaplatenej dane) do výšky 2 % alebo 3% zo zaplatenej dane, ktorú uviedol na riadku 12 vyhlásenia.

Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
a/zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b/zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu

- do riadku č.14 vpíšte dátum z riadku č.26 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak tam nie je uvedený žiaden dátum, vpíšte dátum 31. 3. 2021.

- v spodnej časti uveďte dátum vyplnenia vyhlásenia a vlastnoručne sa podpíšte.

Takto vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane sa odovzdáva na Daňový úrad v lehote do 30. 4. 2021. Odovzdávajú sa oba papiere - originály súčasne!


Ak ste SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA

Fyzická osoba - samostatne zárobkovo činná osoba vyplní daňové priznanie typu B a vypočíta si výšku 2%, resp. 3% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%, resp. 3%.

Vypočíta si výšku zaplatenej dane:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou

prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!  Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%, resp. 3%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad a termín zaplatenia daňovej povinnosti je 31.3.2021.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov


Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej

ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.


POZOR:

a) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (do 31.3.2021) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť

iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2020 (do 31.3.2021) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel(aj inej organizácii, nemusí byť iba

prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/ organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich

prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Ak ste ZAMESTNANEC, KTORÝ SI VYPRACOVÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM

Zamestnanec vyplní daňové priznanie typu A a vypočíta si výšku 2%, resp. 3% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%, resp. 3%. Vypočíta si výšku zaplatenej dane:

- 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

30.4.2021 je termín, kedy zamestnanec – fyzická osoba doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní  minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

31.3.2021 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad  a termín zaplatenia daňovej povinnosti. 

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%, resp. 3%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €. 

 

IČO: 50417291, Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov/: ANDREJKO 2010, Sídlo: Liesek 523,

027 12 Liesek

 

Alebo stačí, keď mi pošlete potvrdenie o zaplatení vašej daní a ja všetko urobím za vás.

 

Formuláre k vyplneniu, na stiahnutie :

 

 

Občianské združenie ANDREJKO 2010
so sídlom Liesek 523, 027 12 Liesek

IČO : 50417291, IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758

mail : oz@andrejko2010.sktelefón : 0907 854 571

Pomôcť môžete aj finančným príspevkom na účet nadácie :
IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758
Budeme radi za akúkoľvek čiastku. Finančné prostriedky sú určené prevažne na rehabilitačné náklady.

Ďakujeme